Etik Davranış Kurallarımız Ve Uygulama Prensiplerimiz

Şirketimiz, müşterilerinin memnuniyetini, kıt doğal kaynakların etkin kullanılarak evrensel kalite ve standartlarda hizmetler sunmayı ve ekonomik sosyal gelişime katkıda bulunmayı amaçlar.

 

Bu suretle ulusal ve küresel çapta, müşterileri, çalışanları, tedarikçileri kısaca tüm paydaşları- için güvenilirlik, devamlılık ve saygınlık simgesi olmayı hedefler.

 

· Müşterileri memnuniyeti için daima en iyi olmak, vazgeçilmez hedefimizdir,

· Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur,

 

İlkelerini esas alan Etik Davranış Kuralları ile, Şirketimiz çalışanlarına ve Şirket adına temsilen hareket edenlere görevlerini yerine getirirken verecekleri karar ve gösterecekleri davranışlarında yol gösterici olunması amaçlanmıştır.

 

Tüm çalışanlarımızdan, şirketimizin kültür bütünlüğünü sağlayacak tavır ve davranışlar sergilemeleri, Şirketimizin saygınlığını ve kurumsal yapısının güvenilirliğini koruma ve geliştirmeleri beklenmektedir.

 

Tüm çalışanlar, Etik Davranış Kuralları’na uymakla yükümlüdürler.

Tüm paydaşlardan, iş etiği kuralları ve bu kuralları destekleyen tüm uygulama prensiplerine uymaları beklenir.

 

Etik Davranış Kuralları’nın tüm çalışanlara bildirilmesi, çalışanların bu kurallara gerekli önemi vermelerinin sağlanması ve Etik Davranış Kuralları’na uyulması konusunda gerekli çaba ve liderliğin gösterilmesi yönetim rolünde olan çalışanların asli görev ve sorumlulukları arasındadır.

 

Çalışan İlişkileri

Şirketimiz, çalışanlarına değer verir ve çalışan haklarına saygılı davranır. Bu çerçevede;

 

· İşe alma ve istihdamda tek ölçü olarak işe uygunluk vasfını aramak, ayrımcılık yapmadan fırsat eşitliği sağlamak,

· Şirketimizi ileriye götürecek en nitelikli gençleri ve deneyimli profesyonelleri Şirketimize kazandırmak,

· Çalışanların yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak,

· Çalışanların eğitilmesi, yönlendirilmesi ve geliştirilmesi için imkân ve fırsat eşitliği sağlamak,

· Adil ve rekabetçi ücret politikaları, etkin ve objektif performans değerlendirme sistem ve uygulamaları ile başarıyı ödüllendirmek,

· Yükselme ve ödüllendirmede fırsat eşitliği sağlayarak çalışanların şirkete olan bağlılığını arttırmak

· Çalışma barışının sürekliliğini sağlamak,

· Çalışanlara temiz, sağlıklı ve gerekli iş güvenliği tedbirlerinin de alındığı her açıdan güvenli çalışma koşulları sağlamak,

· İş birliği ve dayanışmanın en önemli unsur olduğu şeffaf ve karşılıklı saygıyı teşvik eden, çalışma ortamını yaratmak ve kalıcı kılmak,

· İşyerinde tacize hiçbir şekilde müsaade etmemek,

· Çalışanların görüş ve önerilerini değerlendirmek, yanıtlamak ve motivasyon arttırıcı tedbirler almak,

· Çalışanlar ile ilgili özel bilgileri, hukuki zorunluluk haricinde, çalışanın izni ve bilgisi olmadan üçüncü şahıslarla paylaşmamak,

· Birleşmiş Milletler İş Dünyası ve İnsan Haklarına Dair Rehber İlkeler çerçevesinde İnsan haklarına saygılı olmak çalışanlarla ilişkiler açısından temel prensipleri oluşturur.

3 Şirket Dışı İlişkiler

Şirketimizin paydaşları ile ilişkilerini yönlendiren temel prensipler aşağıda sıralanmıştır:

 

 

Paydaşlarla İletişim

· Şirketimizi toplum nezdinde temsil etmek ve itibarını arttırmak,

· Paydaşlarla iletişim kanallarını açık tutarak eleştiri ve önerilerinden istifade etmek, olumlu ilişkilerin devamını sağlamak,

· Kamuoyu ile görüş paylaşımında kişisel görüş bildiriminden kaçınmak.

 

Devlet İlişkileri

· Tüm işletme faaliyetlerini ve muhasebe sistemini yasalara göre tam ve uygun bir biçimde yönetmek, kayıt altına almak ve raporlamak.

 

Müşteri İlişkileri

· Müşteriler için değer yaratmak, talep ve gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak,

· Kaliteli hizmetler sağlamak ve istikrarlı politikalar izlemek,

· Müşteriler ile ilişkilerde uzun vadeli bir güven ortamı oluşturmak,

· Müşterilere yanıltıcı ve eksik bilgi vermemek.

 

Tedarikçi İlişkileri

· Tedarikçiler ile iş ilişkilerinde karşılıklı değer yaratmak,

· Tedarikçiler ile iletişimi, açık, doğrudan ve doğru bir şekilde yürütmek,

· Tedarikçi seçiminde objektif kriterler ile karar vermek,

· Tedarikçi denetimlerinde ve ziyaretlerinde tedarikçi tarafından talep edilen makul gizlilik ve iş güvenliği kurallarına uymak.

 

Rakip ve Rekabet İlişkileri

· Mevzuatın izin verdiği sınırlar dışında, rakiplerle ya da diğer kişi ya da kuruluşlarla, doğrudan ya da dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan anlaşmalar ve uyumlu davranışları hangi şekilde olursa olsun yapmamak,

· Belirli bir piyasada tek başına ya da diğer teşebbüslerle birlikte hâkim durumda olduğu durumlarda, bu hâkim durumunu kötüye kullanmamak,

· Rakipler ile piyasa ve/veya rekabet koşullarını birlikte belirlemeye yönelik görüşme ve bilgi alışverişi yapmamak,

 

Küresel Sorumluluk

· Çevre politikalarını geliştirmek ve etkin uygulanmasını sağlamak,

Çalışanların Uyması Gereken Etik Davranış Kuralları

Şirketimizin profesyonellik, dürüstlük ve güvenle anılmasının devamı ve daha ileri noktaya taşınması, tüm çalışanlarının birincil sorumluluğudur. Bu çerçevede, Şirket çalışanlarından beklenenler aşağıda sıralanmıştır:

· Yasalara daima uymak,

· Temel ahlaki ve insani değerler çerçevesinde görevlerini yerine getirmek,

· Tüm ilişkilerinde karşılıklı yarar sağlamak amacıyla hakkaniyetli, iyi niyetli ve anlayışlı davranmak,

· Her ne amaçla olursa olsun kişi ve kuruluşlardan hiçbir şekilde haksız kazanç sağlamamak, rüşvet almamak ve vermemek,

· Sürdürülen görevlerde, ilgili iş etiği kuralları ve bu kuralları destekleyen tüm uygulama prensiplerine uygun olarak hareket etmek,

· Açıkça yetkilendirilmedikçe şirketi taahhüt altında bırakacak bir davranışta, beyanda ya da yazışmada bulunmamak,

· Diğer çalışanları rahatsız edecek ve/veya zarara uğratacak davranışlarda bulunmamak, iş ahengini bozmamak,

· Şirketin bilgi ve bilgi sistemleri de dahil tüm maddi ve gayri maddi varlıklarına şahsi malı gibi özen göstermek, bunları olası kayıp, zarar, yanlış kullanım, suistimal, hırsızlık ve sabotajlara karşı korumak,

· Şahsi çıkar ve/veya siyasi aktivite ve çıkar için mesai zamanını ve şirket kaynaklarını doğrudan ve dolaylı olarak kullanmamak.

 

Varlık ve Bilgi Yönetimi

Fikri Mülkiyet Hakları

· Yeni geliştirilen ürün, süreç ve yazılımların fikri mülkiyet haklarını teminat altına alabilmek için yasal olarak işlemlerin zamanında başlatılmasını ve tamamlanmasını sağlamak,

· Diğer firmalara ait patent, telif hakları, ticari sırlar, marka, bilgisayar programları ya da diğer fikri ve sınaî mülkiyet haklarının –bilerek- yetkisiz kullanımından kaçınmak.

 

Bilgi Yönetimi

· Tüm yasal kayıtların sağlıklı bir şekilde tutulmasını sağlamak,

· Üçüncü kişilerden gelen şirket için gizli kategorisine giren bilgi taleplerini, üst yönetim onayı olmadan cevaplamamak,

· Şirketin açıkladığı beyan ve sunduğu raporların gerçeğe uygun olması için gerekli titizliği göstermek.

 

Güvenlik ve Kriz Yönetimi

· Olası terör, doğal afet ve art niyetli girişimlere karşı şirket çalışanlarını, bilgi ve bilgi sistemlerini, için gerekli tedbirleri almak,

· Terör, doğal afet vb. olması durumunda oluşturulacak acil kriz yönetimi ile ilgili gerekli kriz planlamasını yapmak, bu yolla kriz anında minimum kayıpla işin sürekliliğini sağlamak,

· Şirket varlıklarının çalınmasını veya zarara uğramasını önlemek için her türlü tedbiri almak.

 

Gizlilik

· Şirkete ait mali ve ticari sırların, Şirkete ait rekabet gücünü zayıflatacak bilgilerin, personel haklarının ve bilgilerinin, iş ortaklarıyla olan anlaşmaların “gizlilik” çerçevesi içinde olduğu bilinci ile hareket etmek, bunların korunmasını ve gizliliğini sağlamak,

· İş gereği öğrenilen bilgileri ve haiz oldukları belgeleri, her ne amaçla olursa olsun Şirket içi ve dışındaki yetkisiz kişi ve mercilerle paylaşmamak, doğrudan veya dolaylı olarak spekülatif amaçlı kullanmamak,

· Çalıştıkları şirketler ve bunların müşterileri ve iş yaptığı diğer kişi ve şirketler ile ilgili kamuya açık olmayan bilgileri hiçbir şekilde öngörülen amaç dışında kullanmamak, gerekli izinleri almadan üçüncü kişiler ile paylaşmamak.

 

Çıkar Çatışmasından Kaçınmak

Çıkar çatışması; çalışanların görevlerini tarafsız bir şekilde icra etmelerini etkileyen ya da etkileyebilecek ve kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulunduğu kişi ya da kuruluşlara sağlanan her türlü menfaati ve onlarla ilgili maddi ya da herhangi bir şahsi çıkara sahip olmaları halini ifade eder.

 

Kendi veya yakınlar lehine işlem yapmama

· Unvan ve yetkiden faydalanarak, kendisi, yakınları veya üçüncü kişiler lehine haksız menfaat sağlamamak,

· Yapılacak kişisel yatırımlarda, mevcut çalışılan kurumla çıkar çatışması durumuna düşmemeye özen göstermek,

 

Temsil ve organizasyon davetlerine katılım

İş ilişkisi içerisinde bulunulan veya bulunulma potansiyeli taşıyan kişi veya kurumların gerçekleştirdiği genel katılıma açık; konferans, resepsiyon, tanıtım etkinlikleri, seminerler vb. dışındaki, karar almada etkileyici olan veya öyle algılanabilecek sportif faaliyetler, yurt içi / dışı geziler, vb. davetlere katılım Genel Müdür onayına tabidir.

 

Hediye Almak ve Vermek

Şirket ile iş ilişkisi kurmak ya da sürdürmek isteyen özel ya da resmi kişi ve kuruluşlarla olan ilişkilerin yürütülmesinde;

· Ticari gelenek, örf ve adetlere uygun şekilde verilen ya da hatıra / promosyon niteliğindeki malzemeler dışında, bir usulsüzlüğün varlığı izlenimi yaratan, bağımlılık ilişkisine neden olabilecek ya da öyle algılanabilecek herhangi bir hediyeyi kabul ve teklif etmemek,

 

İçerden Bilgi Ticareti (Insider Trading)

Şirketimize ait her türlü gizli bilgiyi kullanarak veya üçüncü şahıslara vererek herhangi bir ticari menfaat elde etmeye çalışmanın (insider trading) yasal bir suç olduğunu bilmek ve kesinlikle teşebbüs etmemek.

5 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Şirketimiz, işyerinde ve işbaşında, işçi sağlığı ve iş güvenliğini tam anlamıyla sağlamayı hedeflemiştir.

· Çalışanlar bu amaçla konulan kural ve talimatlara uygun hareket ederler ve gerekli önlemleri alırlar.

· Çalışanlar, işyeri ve/veya işçiler bakımından tehlike arz eden veya yasa dışı nitelikteki hiçbir eşya ya da maddeyi işyerinde bulundurmayacaklardır.

· Çalışanlar; geçerli bir doktor raporuna istinaden bulundurulanlar hariç; işyerinde uyuşturucu, bağımlılık yapıcı, akli veya fiziksel faaliyetleri kısıtlayıcı ya da ortadan kaldırıcı maddeleri bulundurmayacak, bu tür maddelerin etkisi altındayken iş yerinde ve iş kapsamında çalışma yapmayacaklardır.

6 Siyasi Faaliyet Yasağı

Şirketimiz siyasi partiler, politikacılar ya da siyasi adaylara bağış yapmaz. Bu konularda işyerlerinin sınırları içerisinde gösteri, propaganda ve benzeri maksatlı faaliyetlere izin verilmez. Şirket kaynakları (araç, bilgisayar, e-posta gibi) siyasi amaçlı faaliyetlere tahsis edilemez.

7 Etik Davranış Kuralları Uygulama Prensipleri

İhlallerin Bildirim Yükümlülüğü

Çalışanlar, Etik Davranış Kuralları’nın ya da şirketin tabi olduğu yasa ve mevzuatın ihlal edildiğini öğrenir veya şüphelenirlerse bunu ilk yöneticisine ya da duruma göre Üst Düzey Yöneticisine ve/veya Genel Müdür’e iletmekle yükümlüdürler.

Kişinin, işyerindeki huzuru ya da iş ilişkilerini olumsuz yönde etkileyecek şekilde yaptığı bildirimin 3.şahıslara ifşa edilmesi kesinlikle önlenecektir.

Bildirim mekanizmasının şirket menfaati doğrultusunda olması gözetilmelidir.

Bildirimde bulunanın, ihbar edilen hakkında dedikodu yapması veya kariyerini olumsuz etkilemeye çalışması gibi niyetlerden arınmış olması çok önemli bir husustur. Bu bakımdan ihbar ve soruşturma sürecinde gizlilik, objektiflik ve etik kurallara uyum son derece kritik bir konudur. Hem bildirimde bulunan hem de konuyla ilgili süreci yöneten kişilerin bu konuya azami önem ve dikkat göstermesi zorunludur. Yalan ve/veya iftira niteliğinde kasıtlı bildirimler tespit edildiğinde etik kural ihlali olarak yorumlanır.

 

Çocuk İstihdamı

Çocuk işgücü kullanımı ve çocuk istihdamına izin verilmemektedir.

18 yaş altındaki çocuk ve genç bireyler herhangi bir gece işinde veya tehlikeli koşullarda istihdam edilemez. 18 yaşının altındaki genç işlerin istihdamı, yalnızca tehlikesiz işlerde ve genç işçiler bir ülkenin yasal çalışma yaşından veya zorunlu eğitimin tamamlanması için belirlenen yaştan büyük olduğunda gerçekleşecektir.

İzlenen bu yöntem ve prosedürler, ilgili ILO (Uluslararası Çalışma Teşkilatı) standartlarının hükümlerine uygunluk gösterecektir.

 

 

 

Ayrımcılık

Irk, kast, ulusal köken, din, yaş, bedensel engel, cinsiyet, medeni durum, cinsel yönelim-tercih, sendika üyeliği veya siyasi eğilim gibi özelliklere bağlı olarak işe alımlarda, tazminatlarda, eğitime erişimde, terfide, iş akdinin sona erdirilmesinde ve emekliye ayırmada hiçbir ayrım yapılmaz telafi, eğitim, terfi, fesih, emeklilik durumlarında ayırım gözetilmemektedir.

 

AĞIR VE İNSAN HAYSİYETİNE AYKIRI ZARAR VERİCİ MUAMELE

Fiziksel olarak kötüye kullanma, disiplin, fiziki suistimal tehdidi, cinsel ve diğer türden taciz, sözlü suistimal veya gözdağı verme, tehdit etme yasaktır.

 

Kölelik ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Politikası

Altis ve tedarikçilerinin köle işçi çalıştırmamasını veya insan ticareti yapmamasını sağlamayı taahhüt eder. Altis Etik Yönetmeliği, Altis çalışanları ve tedarikçilerinin riayet etmesinin beklendiği temel bir Altis ilkesi olarak insan haklarına saygıyı öngörür. Altis tedarikçilerinin herhangi bir şekilde zorla işçi çalıştırmasını özellikle yasaklar.

 

Tedarikçi Yönetmeliği’nin hükümleri uyarınca Altis tedarikçilerinin Tedarikçi Yönetmeliği’ne uyumlarını denetleyebilir ve ciddi risklerin söz konusu olduğu durumlarda bu denetim haber verilmeden aniden yapılabilir. Altis tedarik zincirlerinin Tedarikçi Yönetmeliği’ne uygun olup olmadığını denetler; bu tür bir denetim genellikle sadece insan ticaretine veya köleliğe odaklanmaz. Altis tedarikçilerini çeşitli nedenlerden dolayı denetleyebilir ve bu denetimler genellikle sadece köle işçi çalıştırma veya insan ticareti yasağına uyumu belirlemek için yapılmaz. Altis genellikle insan ticareti veya köle işçi çalıştırma yasalarına uyumu değerlendirmek için üçüncü taraflarla çalışmaz. Ayrıca Altis bir tedarikçinin insan ticareti yaptığına veya köle işçi çalıştırdığına yahut Altis Etik Yönetmeliği veya Tedarikçi Yönetmeliği’ni başka şekilde ihlal ettiğine dair iddiaları yahut belirtileri hemen ve kapsamlı bir biçimde araştırır. İlgili Altis çalışan/çalışanları veya 3. kişiler aracılığıyla yapılan bu tür bir iddia, iddianın çözümü ve/veya araştırma bulgularıyla birlikte Altis Yönetim Kurulu’na iletilir. Altis yöneticileri Altis Etik Yönetmeliği ve Tedarikçi Yönetmeliği ile ilgili eğitim alır, ancak genellikle köle işçi çalıştırma veya insan ticaretini ortadan kaldırmaya ilişkin özel bir eğitim verilmez.

 

Altis insan ticareti yaptığı veya köle işçi çalıştırdığı anlaşılan herhangi bir tedarikçiden ürün yahut hizmet satın almaya devam etmeyecektir.

 

Disiplin Kurulu

Etik kurallar ile ilgili uygunsuz durumların daha iyi değerlendirilmesi, disiplin uygulamalarının devreye alınması ve uygulamalarda paralellik sağlanması için Disiplin Kurulu görev yapacaktır.

Disiplin Kurulu aşağıdaki kişilerden oluşur:

· Genel Müdür (Şirket Etik Davranış Kurulu Başkanı)

· Proje Müdürleri veya Genel Müdür’ ün tayin edeceği kişi/kişiler

 

Disiplin Uygulaması

Etik Davranış Kural ihlalleri karşısında Disiplin Yönetmeliğine uygun hareket edilir.